DANIŞMANLIK KONU BAŞLIĞI AMAÇ/ İÇERİK
İşletme check-up
 •  İşletme analizi ve sorun tespiti
 •  SWOT (GZFT) Analizi
 •  Geleceğe dönük çözüm planı (reçete) hazırlama
Pazarlama ve Satış Yönetim Danışmanlığı
 •  Satış analizleri
 •  Müşteri analizleri
 •  Rekabet Analizi
 •  Pazarlama Planı Hazırlama
Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlığı
 •  Sorun analizi
 •  SWOT (GZFT) Analizi
 •  Vizyon ve Misyon belirleme
 •  Amaç/ Hedef/ Faaliyet Belirleme
 •  Stratejik Eylem Planı Hazırlama
İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı
 •  Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Kurma
 •  Çalışan Motivasyonu/ Memnuniyeti Ölçümü
 •  İş Analizi/ Görev ve Sorumluluk Tanımlama
 •  Re-organizasyon
Finansal Yönetim Danışmanlığı
 •  Maliyet/ Fiyat Belirleme
 •  Başabaş Noktası Analizi
 •  Bütçe Hazırlama
 •  Finansal Tablo Analizleri
KOBİ’lerde Kârlılık Odaklı Yönetim Metodolojisi Geliştirme Danışmanlığı
 • KOBİ’lerde ana hedef olarak kârlılık artırmanın hedeflenmesi ve buna yönelik stratejilerin (gelir artırma, gider azaltma) oluşturulmasına yönelik uzun süreli ve kapsamlı, işletmenin tüm bölümlerini kapsayan bir danışmanlık çalışmasıdır.
360 Derece Performans Değerlendirme Danışmanlığı
 • Bir performans değerlendirme tekniğidir. Çalışanın performansının sadece amir bakış açısından değil, organizasyona girdi sağlayan çalışma arkadaşları (emsal), astları (altında çalışanlar), kendisi ve müşteriler gibi kaynakların görüşlerinin de dikkate alınarak değerlendirilmesi tekniğidir. İşletmelerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Nominal Grup Tekniği Danışmanlığı
 • Problem Çözme konusunda kullanılan tekniklerden biridir. Çok sayıda kişinin katılımıyla, bir konu hakkında tartışılan ya da ortaya çıkan fikirler için, bir önem sırası oluşturmak amacıyla kullanılabilir.
ODPIP (Kuvvet Alan Analizi) Metodoloji Danışmanlığı

 

 • Bir sorunun çözümünü destekleyen ve engelleyen güçlerin ortaya çıkartılarak pozitif etkenlerin güçlendirilmesi, negatif etkenlerin yok edilmesi veya zayıflatılması için kullanılan tekniktir.
SWOT Analizi/ PEST Analizi Danışmanlığı
 • Stratejik planlama yaparken içinde yer aldığımız kurumun ve çevresel faktörlerin etkilerini irdelememize yarayan, iç çevre ve dış çevre analizlerini içeren durum tespit teknikleridir.